Tijdelijk pinbox bij Dorpshuis 't Perron in Heeze

28 december 2018 - 08:20

HEEZE - Burgemeester en Wethouders hebben op 6 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag is ingediend voor de locatie Schoolstraat 48 te Heeze bij Dorpshuis 't Perron in Heeze. Aangevraagd wordt het tijdelijk plaatsen van een pinbox en de omgevingsvergunning wordt door de gemeente Hezee-Leende verleend.

Het gebruiksoppervlak neemt toe met 9 m². Er vindt geen verandering plaats in het gemeentelijk adressenbestand conform de regelgeving van de BAG. Het bouwwerk heeft als gebruiksfunctie de “overige gebruiksfunctie”.

Bezwaarclausule
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking (19 december 2018). Indien u het niet eens bent met het door ons genomen besluit dan kunt u tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de dag dat het besluit aan u is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze-Leende. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien u bezwaar instelt dan kan nog het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het indienen van een bezwaarschrift heeft, met andere woorden, geen schorsende werking. Wel kunt u schorsing en/of een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v.
sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Indien u een schorsing en/of voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Laat hier je reactie achter