Leenderweg en Langstraat van 80 naar 60 km/uur

9 januari 2019 - 12:15

HEEZE-LEENDE - Burgemeester en wethouders besluiten gelet op de Wegenverkeerswet 1994 tot het instellen van een maximumsnelheid van 60km/uur op Langstraat (buiten de kom) Leenderweg tussen Heeze en Leende. De betreffende wegen zijn in beheer van de gemeente Heeze-Leende. De politie adviseert positief over dit verkeersbesluit.

Overwegingen en motivatie
Volgens artikel 2 van de Wegenverkeerswet zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het instellen van de maatregelen:
- het verzekeren van de verkeersveiligheid;
- het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

Huidige situatie
De Leenderweg en met daar aansluitend een kort deel van de Langstraat is een drukke ontsluitingsweg in het buitengebied van Heeze en Leende waar maximaal 80km/uur ingesteld is. De weg verbindt de twee kernen Heeze en Leende. De omliggende wegen liggen in een 60km/uur gebied. De Leenderweg voldoet niet aan een 80km/uur inrichting. Daarnaast staan op een goot gedeelte van de Leenderweg bomen dicht op de weg.

De combinatie veel verkeer, 80km/uur en bomen dicht op de weg zorgt voor een gevoel van onveiligheid en een groter risico op ongevallen. De laatste jaren zijn een aantal ongevallen voorgekomen. In de ochtendspits speelt regelmatig het probleem dat (sluip)verkeer van de A2 op deze wegen met een hoge snelheid richting Heeze rijdt. Andersom geldt dit ook richting Leende wanneer filevorming ontstaat in Heeze door de aansluiting met de A67 nabij Geldrop.

Motivatie:
Het verlagen van de maximale snelheid van 80km/uur naar 60 km/uur van de komgrens in Leende tot de komgrens in Heeze vergroot de verkeersveiligheid en beschermd hierdoor weggebruikers en passagiers. Het verlagen van de maximum snelheid is op verzoek van de lokale politie, op advies van de verkeerscommissie en op advies van de verkeerswerkgroep dorpsraad Leende. Dit wordt uitgevoerd door het instellen van de maximum snelheid op 60km/uur en het plaatsen van de borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV 1990. In de toekomst moet bij groot onderhoud of aanliggende infrastructurele projecten rekening worden gehouden, dat deze weg verder ingericht wordt volgens landelijke richtlijnen duurzaam veilig. Het verlagen van de maximumsnelheid op buitenwegen in het buitengebied sluit aan op het gemeentelijk verkeersbeleid en Uitvoeringsprogramma Infrastructuur.

Bezwaarclausule
Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

 

Laat hier je reactie achter