Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

RTG en raadsvergadering LIVE te volgen

11 mei 2020 - 19:20

HEEZE-LEENDE - Maandagavond vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur en is via deze link live te volgen. De raadsvergadering begint om 21.00 uur, of zoveel eerder als mogelijk is, als het RTG eerder afgelopen is. De raadsvergadering is live te volgen via deze link.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
1 Vaststellen voorlopige agenda
2 Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering: --
3 Bestemmingsplan Strijperstraat 21a-23 (Rv20.14)
4 Bestemmingsplan uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoenarbeiders en arbeidsmigranten (Rv20.15)
5 Ontwerpbegroting 2021 ODZOB (Rv20.20)
6 Programmabegroting 2021 GGD en wijziging GR GGD (Rv20.13)
7 Ontwerpbegroting GRWRE en meerjarenbegroting 2022-2024 (Rv20.19)
8 Conceptbegroting 2021 MRE (Rv20.18)
9 Gewijzigde begroting 2020 en conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Blink (Rv20.21)
10 Bestemmingsplan Sterkselseweg 24 (Rv20.22)
11 Opstellen transitievisie warmte (Rv20.17)
12 Vaststellen Reglementen van orde voor vergaderingen Rondetafelgesprek (RTG) en raad (Rv20.23)
13 Sluiting

Bekijk hier de hele agenda.

Onderwerpen die tijdens de raadsvergadering worden behandeld:
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
1.a Vaststellen Reglementen van Orde voor vergaderingen Rondetafelgesprek (RTG) en raad (Rv20.23)
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van 14 april 2020
2.II Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 april 2020
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.I Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Gemeente Waadhoeke, motie afschaffing verhuurdersheffing*
3.I.b Gemeente Zandvoort, motie afschaffing verhuurdersheffing*
3.I.c Stichting Stop5GNL. kort geding tegen Nederlandse overheid*
3.I.d MRE, raadsinformatiebrief inzake Regionale Energiestrategie*
3.I.e Bestrijding overlast processierups*
3.I.f Vragen ex artikel 41 RvO VVD inzake afsluiting Leenderweg en bijbehorende antwoorden*
3.I.g Voorlopige jaarstukken 2019 ODZOB*
3.I.h Programmajaarverslag 2019 MRE*
3.I.i Jaarrekening 2019 GRWRE*
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd: --
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders:--
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad: --
3.V Brieven van het college aan de raad:
3.V.a Transitie agrarische bedrijven, stand van zaken
1201071 (1201086); Raadsinformatiebrief agrarische bedrijven, stand van zaken.pdf
3.V.b Rapportage 2019 VTH Omgevingsrecht
3.V.c Sociaal Domein
4 HAMERSTUKKEN
5 OPINIËREND DEEL
5.I Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB (Rv20.20)
6 Programmabegroting 2021 GGD en wijziging GR GGD (Rv2013)
7 Ontwerpbegroting GRWRE en meejarenbegroting 2022-2024 (Rv20.19)
8 Conceptbegroting 2021 MRE (Rv20.18)
9 Gewijzigde conceptbegroting 2020 en conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Blink (Rv20.21)
10 Vaststellen Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied (Rv20.12)
11 Vervolgtraject Stip op de horizon (Rv20.09)
12 Afsluiting wegen in de gemeente (op verzoek VVD-fractie)
13 Rondvraag
14 BESLUITVORMEND DEEL
14.I Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB (Rv20.11)
15 Programmabegroting 2021 GGD en wijziging GR GGD
16 Ontwerpbegroting GRWRE en meejarenbegroting 2022-2024 (Rv20.19)
17 Conceptbegroting 2021 MRE (Rv20.18)
18 Gewijzigde conceptbegroting 2020 en conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Blink (Rv20.21)
19 Vaststellen Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied (Rv20.12)
20 Vervolgtraject Stip op de horizon (Rv20.09)
21 Sluiting

Bekijk hier de volledige agenda.

 

Laat hier je reactie achter