Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Raadsvergadering maandagavond LIVE te volgen

25 mei 2020 - 19:15

HEEZE-LEENDE - Vanavond vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de raadsvergadering plaats en begint om 19.30 uur. Deze is via deze link live te volgen.

Agendapunten
 
1 Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
 

Beste raadsleden,

Op 11 mei werd het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Strijperstraat 21a-23’ behandeld in het RondeTafelGesprek van die avond. Nu staat het geagendeerd voor het opiniërend en besluitvormend deel van de raadsvergadering van 25 mei.

Er is mij verzocht om de ware intentie te achterhalen van de passage in de Structuurvisie ‘Eigen maat houden’ met betrekking tot het ‘niet verder verdichten van Leenderstrijp’ en hiertoe hebben we inmiddels een aantal documenten, zoals de conceptversie van de structuurvisie, de geluidsfragmenten van de raadsvergadering en het landschapsontwikkelingsplan dat onderdeel uitmaakt van de structuurvisie, boven tafel gehaald.

Ik heb, samen met de ambtenaren, in een eerste ‘quick scan’ niet kunnen vinden dat met deze passage enkel of vooral het gebied rondom het Kaetsveld werd bedoeld, maar graag zouden we de gelegenheid krijgen om dit grondiger te bekijken, net als de andere documenten van toen, welke gisteren (maandag) aangereikt zijn door Hr de Turck.

Mede vanwege de korte week (i.v.m. Hemelvaart) voorafgaand aan de RV van 25 mei a.s. voorzie ik dat de tijd hiervoor erg kort is. Ik hoop ik dat u ons de tijd gunt om, middels bijvoorbeeld een nota van toelichting, extra duidelijkheid te kunnen geven over wat er destijds bedoeld werd aan te geven. Ook maakt het hopelijk mogelijk dat ik nogmaals met de initiatiefnemer kan spreken over mogelijkheden en/of oplossingen.

Hierom vraag ik u het raadsvoorstel van de agenda van maandag 25 mei a.s. te halen en dan zal ik ervoor zorgdragen dat u het, al dan niet in aangepaste vorm, mocht daar aanleiding toe zijn, aangevuld met een nota van toelichting, terug kunt agenderen voor een volgende raadsvergadering.

Met vriendelijke groeten,

Frank de Win | Wethouder
Gemeente Heeze-Leende| Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze

 
2.I Vaststelling van de besluitenlijst van de RTG-vergadering van 11 mei 2020
2.IIVaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 mei 2020
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.IIngekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a Gemeente Beesel, werkwijze verkrijging suppletie-uitkering voor het opsporen en rui-men van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog*
3.I.b Eikenprocessierups*
3.I.c Fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld, dringend verzoek uitstel RES*
3.I.d Gemeente Hof van Twente, adhesiebetuiging P10 herverdeling gemeentefonds*
3.I.e Jaarrekening 2019 GRSA2*
3.II Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd: --
3.III Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders: --
3.IV Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad: --
3.V Brieven van het college aan de raad:
3.V.a Aanvullende financiële bijdrage Taskforce-RIEC Brabant Zeeland
4 HAMERSTUKKEN
5 OPINIËREND DEEL
5.I Bestemmingsplan Strijperstraat 21a en 23 (Rv20.14)
6 Bestemmingsplan uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoensarbeiders en arbeidsmigranten (Rv20.15)
7 Bestemmingsplan Sterkselseweg 64 (Rv20.22)
8 Opstellen transitievisie warmte (Rv20.17)
9 Ontwerpbegroting VRBZO (Rv20.24)
10 Rondvraag
11 BESLUITVORMEND DEEL
11.a Bestemmingsplan Strijperstraat 21a en 23 (Rv20.14)
12 Bestemmingsplan uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoensarbeiders en arbeidsmigranten (Rv20.15)
13 Bestemmingsplan Sterkselseweg 64 (Rv20.22)
14 Opstellen transitievisie warmte (Rv20.17)
15 Ontwerpbegroting VRBZO (Rv20.24)
16 Vervolgtraject Stip op de horizon (Rv20.09)
16.a Motie vreemd aan orde van de dag
17 Sluiting

Laat hier je reactie achter