Straatnamen de Bulders vastgesteld

17 mei 2018 - 13:35

HEEZE-LEENDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maakt bekend dat zij in het eerst te ontwikkelen plandeel van “De Bulders” de volgende straatnamen heeft vastgesteld:

  • Randweg
  • Bosmanstraat met ondertitel op straatnaambord: burgemeester van 1976 tot 1997
  • Bree eik
  • Ringgreppel
  • Spieker
  • Schaverspad

Het straatnaambesluit met de bijbehorende situatietekening ligt met ingang van 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 ter inzage. De situatietekening is hieronder eveneens te downloaden.

Bezwaarclausule
Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Straatnamen De Bulders aangepaste versie.pdf.

Meer info vindt u op de site van de gemeente.

Laat hier je reactie achter