Kapvergunning voor bouwrijp maken Heivelden Heeze

16 juli 2018 - 16:10

HEEZE - Burgemeester en Wethouders hebben op 31 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen of doen vellen van een houtopstand. De aanvraag is ingediend voor de locatie de Heivelden in ong., Heeze, kadastraal bekend als gemeente Heeze, sectie C nummer 4197.
Aangevraagd wordt het kappen van 25 bomen voor het bouwrijp maken van bouwpercelen aan de Heivelden in Heeze.

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen. Het is niet bekend wat er gebouwd gaat worden en wanneer de werkzaamheden zullen starten.

Laat hier je reactie achter