Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Voortaan 60 km/uur in buitengebied van Sterksel en Heeze

9 januari 2019 - 14:45

HEEZE-STERKSEL - Burgemeester en wethouders besluiten gelet op de Wegenverkeerswet tot het instellen van een 60km/uur gebied op de Heezerweg en Sterkselseweg in het buitengebied van Sterksel en Heeze door middel van de plaatsing of verwijdering van verkeersborden en het aanbrengen van bijbehorende markering. 

Het instellen van een 60km/uur gebied op Vlaamseweg in het buitengebied van Sterksel door middel van de plaatsing van de borden A0160zb en A260ze en verwijderen borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en aanbrengen van bijbehorende markering. De betreffende wegen zijn in het beheer van de gemeente Heeze-Leende. De politie adviseert positief over dit verkeersbesluit.

Overwegingen en motivatie
Volgens artikel 2 van de Wegenverkeerswet zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het instellen van de maatregelen:
- het verzekeren van de verkeersveiligheid
- het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Huidige situatie
De Heezerweg en Sterkselseweg liggen in het buitengebied van Sterksel en Heeze. Het zijn verbindingswegen tussen deze twee kernen. De maximale snelheid bedraagt hier 80km/uur, terwijl de omliggende wegen in een 60km/uur gebied liggen. De Vlaamseweg is een weg waar de maximum snelheid is ingesteld op 60km/uur en die hiertussen op uitkomt. Deze weg begint op de kruising met de Heezerweg en Sterkselseweg en eindigt op de Somerenseweg. De Heezerweg en Sterkselseweg voldoen niet aan een 80km/uur inrichting. Op een aantal delen van dit traject staan bomen dicht op de weg. De combinatie 80km/uur en bomen dicht op de weg zorgt voor een gevoel van onveiligheid. In de ochtendspits speelt regelmatig het probleem dat sluipverkeer van de A2 op deze wegen met hoge snelheid vanuit Sterksel richting Heeze rijdt. Dit veroorzaakt veel overlast.

Motivatie:
Het verlagen van de maximale snelheid van 80km/uur naar 60 km/uur op de Heezerweg en Sterkselseweg vergroot de verkeersveiligheid en beschermd hierdoor weggebruikers en passagiers. Het verlagen van de maximumsnelheid is op verzoek van de lokale politie, op advies van de verkeerscommissie en op advies van de verkeerswerkgroep dorpsraad Sterksel. Voor nu gaat het om een sobere inrichting en in de toekomst moet bij onderhoud of aanliggende infrastructurele projecten rekening worden gehouden, dat deze wegen gefaseerd ingericht worden volgens landelijke richtlijnen duurzaam veilig. Om het 60km/uur gebied juridisch juist uit te voeren moeten op de Vlaamseweg hiervoor de borden 60km/uur vervangen worden door 60km/uur zone bord. Deze moeten geplaatst worden nabij de kruising met de Somerenseweg. Het instellen van een 60km/uur gebied vindt plaats door middel van het plaatsen van de borden A0160zb en A260ze en verwijderen van de borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV1990 en aanbrengen bijbehorende markering.

Het verlagen van de maximumsnelheid op buitenwegen sluit aan op het gemeentelijk verkeersbeleid en Uitvoeringsprogramma Infrastructuur.

Bezwaarclausule
Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Laat hier je reactie achter