Ontwerpbestemmingsplan '1ste herziening Kom Heeze 2015'

28 september 2017 - 14:41

HEEZE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “1ste partiële herziening Kom Heeze 2015” met ingang van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2015’. In dit plan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Daarnaast zijn de wijzigingen die voortkomen uit de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant in dit plan verwerkt. Verder zijn enkele onjuistheden hersteld. Tevens wordt met dit bestemmingsplan de bestemming van de gronden die verkocht zijn in het project Verkoop Reststroken veranderd.

Tegen de gewijzigde onderdelen kan iedereen tijdens de terinzageperiode schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan de gemeenteraad van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken dient u hiervoor uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage telefonisch contact op te nemen met mevrouw Y.J. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Laat hier je reactie achter