Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Herinrichting Schoolstraat en Spoorlaan Heeze

12 oktober 2017 - 07:33

HEEZE - De gemeente Heeze-Leende gaat het riool onder de Schoolstraat en Spoorlaan vernieuwen en ook deze straten herinrichten. De komende periode worden bijeenkomsten georganiseerd waarin aanwonenden betrokken worden bij het opstellen van de herinrichtingsplannen.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten zijn een aantal varianten opgesteld. Eén van deze varianten was de centrumvisie-variant. In de centrumvisie Heeze staat dat, wanneer de Jan Deckersstraat geen onderdeel meer uitmaakt van de doorgaande structuur, de verblijfskwaliteit van het gemeentehuispleingebied zal verbeteren. Daarbij is nadrukkelijk opgemerkt dat hierbij nader onderzoek nodig is voor de gevolgen op andere wegen zoals de Spoorlaan. In dit kader zijn de gevolgen onderzocht als (een deel van) het verkeer van de Jan Deckersstraat omgeleid zou worden via de route Emmerikstraat, Spoorlaan, Schoolstraat. Samengevat is hier het volgende uitgekomen:

“Als gekozen wordt voor de Centrumvisie variant komen de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Schoolstraat, Spoorlaan en Emmerikstraat onder druk te staan. Op de hoek Spoorlaan – Emmerikstraat is het nodig een woning te slopen om een goede afwikkeling van vrachtverkeer mogelijk te maken. Op het resterende deel is de weg fysiek inpasbaar mits bij de kruisingen overgegaan wordt tot grondaankoop. De toename van het verkeer leidt tot problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, onder andere in de schoolomgeving. Het verplaatsen van de ingang van de school naar de achterzijde verlicht dit probleem, maar de verkeersdruk op aan- en afrijroutes is te hoog in relatie tot fietsende kinderen. In de Schoolstraat en Emmerikstraat benadert het wegverkeerslawaai de maximale grens voor een goed woon- en leefklimaat. De grens wordt op de hoek van de Spoorlaan– Emmerikstraat overschreden. Bij de woningen aan de Spoorlaan kan niet worden voldaan aan de wettelijke eis van één geluidsluwe gevel. Zowel het geluid van het wegverkeer (voorkant) alsook dat van de spoorweg (achterkant) overschrijden de voorkeursgrenswaarde. Het instellen van eenrichtingsverkeer (waarbij de helft van het verkeer gebruik blijft maken van de Jan Deckersstraat) lost dit probleem niet op.”

Het college heeft naar aanleiding van dit onderzoek op 3 oktober 2017 besloten om de centrumvisie-variant als onwenselijk te benoemen voor herinrichting van de Schoolstraat-Spoorlaan, waarmee deze variant dus niet meegenomen zal worden in de buurtbijeenkomsten.

Laat hier je reactie achter