Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

B&W: amendement HSLnet buitengebied niet uitvoerbaar

13 maart 2018 - 18:35

HEEZE-LEENDE - Geen HSLnet-vuiltje aan de lucht bij aanleg glasvezel buitengebied. De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft op 5 maart 2018 2,5 ton beschikbaar gesteld als bijdrage in de aanleg voor glasvezel in het buitengebied. Daarmee wordt de vijfhonderd euro betaald die de gemeente aan inwoners in het buitengebied vergoedt bij aansluiting op HSLnet. Tevens nam de raad een amendement aan waarin staat dat grondeigenaren zelf zouden moeten betalen voor het werken in vervuilde grond bij glasvezelaanleg. Dit amendement leidde begrijpelijkerwijs bij een aantal bewoners van het buitengebied tot onduidelijkheid over de voortgang van glasvezelaanleg en over de kosten van die aanleg.

B&W hebben dit amendement op dinsdag 13 maart 2018 echter gekwalificeerd als niet uitvoerbaar en niet wenselijk vanwege precedentwerking. De tekst van B&W leest u onder dit bericht.

Coöperatie HSLnet heeft vanaf de aanvang van het project rekening gehouden met bedoelde kosten voor vervuilde grond en die vanzelfsprekend in de begroting opgenomen. HSLnet betaalt dus ook die kosten. Dat is door HSLnet gecommuniceerd op de zes informatieavonden die gehouden zijn voor bewoners van het buitengebied.
De gepresenteerde bedragen aan de inwoners blijven dus zoals afgesproken!

HSLnet is inmiddels, samen met aannemer Spitters druk bezig met de voorbereidingen van de aanleg. De eerste vijf van de negen clusters in de buitengebieden hebben al in meerderheid aangegeven glasvezel te willen. De inschrijvingen voor de andere vier clusters lopen ook vlot binnen.

Onderstaand de brief van de burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad:

Geachte leden van de raad,

Op maandag 5 maart heeft u, met meerderheid van stemmen, een amendement aangenomen bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen stimuleringsmaatregelen aanleg glasvezel buitengebied (Rv18.07)'. Het amendement luidt: "Dat vervuilde grond niet doorberekend wordt in de prijs maar verhaald wordt op de grondeigenaar."

Naar aanleiding van dit amendement heeft er op vrijdag 9 maart een overleg plaatsgevonden tussen de coöperatie HSLnet en de gemeente. Uit dit overleg blijkt dat het amendement feitelijk niet uitvoerbaar is.

Daarvoor zijn 3 gronden aan te voeren:
1: Het besluit mist als bestuursrechtelijk besluit een juridische basis. De kostprijsberekening is een zaak van HSLnet en niet van de gemeente Heeze-Leende.
2: Het besluit kent geen gevolg. De kosten voor verontreiniging werden al niet doorberekend in de aansluitkosten. Anders dan ter vergadering de indruk is gewekt, drukken de kosten van eventueel verontreinigde grond niet op de nieuwe aansluitingen in het buitengebied maar op de totale exploitatie van de Coöperatie HSLnet.
3: Het besluit heeft een ongewenste precedentwerking op andere civiele werken. Indien deze stelling wordt ingenomen door de gemeente zullen anderen die graafwerkzaamheden in gronden van derden uitvoeren vragen om een gelijke behandeling als die van HSLnet.

Op basis van bovenstaande onderschrijft het college van B&W de stelling dat het amendement niet uitvoerbaar is op juridische gronden en dat mede gelet de ongewenste precedentwerking niet wenselijk is. Uiteraard blijven wij met de Coöperatie HSLnet in gesprek om de aanleg van glasvezel in het buitengebied te ondersteunen en een zo spoedig moegelijke aanleg.

B&W Heeze-Leende

Laat hier je reactie achter