Bezoek voortaan Heeze-Leende24.nl

De website is vernieuwd en is voortaan alleen nog maar te bereiken via www.heeze-leende24.nl. Deze nieuwe url vervangt heeze24.nl en leende24.nl.

Mocht je dus een snelkoppeling op de computer of tablet hebben, verander de url dan.

Voor iedereen die de app van Heeze-Leende24 op zijn mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, dienen zij de nieuwe app te downloaden in de stores.

Privacy Policy

M.P.N. Verleg onder andere handelend onder de naam Punt 24, gevestigd aan de Sterkselseweg 22, 5591 KD Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Punt 24 vindt jouw privacy erg belangrijk en zorgt er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via redactie@heeze24.nl .

Persoonsgegevens die Punt 24 verwerkt
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Websitebezoek en appbezoek
Bij het geven van een (nieuws)tip, inclusief een tip voor ‘’Vlaai van de maand’’ via het ‘tip ons’ formulier op de website www.heeze24.nl, vragen wij je e-mailadres op. Dit e-mailadres gebruiken wij alleen met betrekking tot de door jou gedeelde tip eventueel contact met je te kunnen opnemen. Wij gebruiken deze e-mailadressen slechts voor het beantwoorden van de aan ons gestuurde e-mail en wij delen de gegevens ook niet met derden.

Fotomateriaal en filmmateriaal
Punt 24 maakt tekstuele verslagen, foto’s en filmpjes in en rondom de gemeente Heeze-Leende voor uitsluitend journalistieke doeleinden. We houden ons aan de regels die zijn gesteld aan het publiceren hiervan op de kanalen van Punt 24.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Punt 24 verwerkt
Onze website en/of diensten richten zich niet op het verzamelen van gegevens over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Verwerking daarvan is ook alleen geoorloofd met toestemming van een ouder of voogd.

Omdat we niet kunnen controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via redactie@heeze24.nl. Op het eerste verzoek zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel verwerkt Punt 24 persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met jou op te nemen naar aanleiding van een vraag of reactie.
  • Om de diensten zoals advertentiebanners te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden door een e-mail te sturen naar redactie@heeze24.nl . 
  • Om met de (geanonimiseerde) statistieken betreffende het gebruik van onze website de werking van onze website te monitoren en mogelijk verbeteren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Punt 24 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Punt 24 persoonsgegevens bewaart
Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Punt 24 bewaren wij je gegevens in ons bestand zolang wij dat noodzakelijk vinden zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten, tarieven of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden door een e-mail te sturen naar redactie@heeze24.nl.

Delen van persoonsgegevens door Punt 24 met derden
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Punt 24, met wie verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: tableaux, Facebook, Google Analytics, To Local.

Adverteerders
Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan onze adverteerders. Dit zal alleen van toepassing zijn wanneer jij hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Ook met deze partijen worden door Punt 24 altijd verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens te beschermen.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Punt 24 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@heeze24.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je e-mail, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Punt 24 persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via redactie@heeze24.nl .

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje..
Alle medewerkers van Punt 24 die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Vragen:
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, ben je van mening dat er sprake zou zijn van misbruik of je een verzoek op grond van een van je rechten wilt indienen, dan kun je daarover natuurlijk contact met ons opnemen via redactie@heeze24.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van de informatie op deze pagina. Indien er sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat actief via onze website en mogelijk andere kanalen kenbaar maken.